Παρατεινεται εως τις 10/3 η υποβολη αιτησεων για το προγραμμα του ΣΕΒΕ«Καταρτιση στελεχων των κλαδων της Αγροδιατροφης/Βιομηχανιας Τροφιμων και Υλικων/ Κατασκευων και Πιστοποιησης τους στο σχημα “Συμβουλου Αναπτυξης Εξαγωγικων Μοναδων”».

By in
Παρατεινεται εως τις 10/3 η υποβολη αιτησεων για το προγραμμα  του ΣΕΒΕ«Καταρτιση στελεχων των κλαδων της Αγροδιατροφης/Βιομηχανιας Τροφιμων και Υλικων/ Κατασκευων και Πιστοποιησης τους στο σχημα “Συμβουλου Αναπτυξης Εξαγωγικων Μοναδων”».

Παρατείνεται έως την Τετάρτη 10 Μαρτίου και ώρα 23:59 η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΣΕΒΕ – (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας), «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ “ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ”».

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων”».

Η Πράξη υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και περιλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης σε επιλεγμένες ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθεισών  γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ωφελούμενων.

Ωφελούμενοι της Πράξης  είναι 817 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις  του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Μεταξύ των ωφελουμένων  δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης  είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες της άσκησης του επαγγέλματός τους, γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης τους.

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν και τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα πιστοποιηθούν στους ωφελούμενους εργαζόμενους, προέκυψαν μέσα από διαδικασίες διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, ειδικότερα βάσει των αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων των εργαζομένων και είναι  τα εξής:

  1. Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών μονάδων του κλάδου της Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων
  2. Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών μονάδων  στον κλάδο των Δομικών Υλικών

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 120 ώρες, περιλαμβάνει μόνο θεωρητική κατάρτιση και πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning),  συνδυάζοντας τη διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα (10 ώρες) και  με δραστηριότητες σύγχρονης ή και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (110 ώρες).

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτισθέντες συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024.

*** Λόγω των συνθηκών COVID-19 το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εξ’ολοκλήρου μέσω τηλε-εκπαίδευσης / τηλεπιστοποίησης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. 

 

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 120 Ώρες Κατάρτισης χ 5,00 € = 600,00 €

 

Ο ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων, ανακοινώνει την 2Η πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων από  τους/τις  ενδιαφερόμενους/ες  για την συμμετοχή τους στην Πράξη από 12.02.2021 έως και 5.03.2021 (ώρα 23.59), η οποία παρατείνεται έως και την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 23:59.

Η πρόσκληση είναι  ανοιχτή σε όλους τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων .

Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση πατήστε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να προωθείτε τα ερωτήματά σας στο email: Edu24@seve.gr

 

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση -Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- και από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.