ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

By in
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ

Η ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετέχει, ως ένας από τους κορυφαίους φορείς κατάρτισης της χώρας, στην πράξη «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Οι ωφελούμενοι της συγκεκριμένης δράσης μπορούν να υλοποιήσουν το μέρος που αφορά στην υποχρέωση για κατάρτιση οριζοντίων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων μέσω της ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ και να αποκτήσουν έτσι και πιστοποίηση των  δεξιοτήτων τους, δεξιότητες οι οποίες θα ενισχύσουν το βιογραφικό αλλά και την προσπάθεια τους για ισχυρή τοποθέτηση στην αγορά εργασίας και παράλληλα να πάρουν ένα tablet, με ενσωματωμένες όλες τις εκπαιδευτικές σημειώσεις του προγράμματος, και να κερδίσουν επιπλέον 20% έκπτωση στο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών – Πληροφορικής Combo Learning *.

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης θα υλοποιηθεί μια δέσμη παρεμβάσεων, η οποία θα περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος με θεματικά αντικείμενα:

 • Οριζόντιες Δεξιότητες
 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο Επίπεδο)
 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο Επίπεδο)
 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο Επίπεδο)
 4. Οργάνωση και Λειτουργία Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων
 5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά)
 6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 7. Πρώτες Βοήθειες
 8. Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογή στο χώρο εργασίας (social Media)
 • Εξειδικευμένες Δεξιότητες
 1. Επαγγελματίας Καθαριστής/Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
 2. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 3. Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 4. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης/Συντήρησης Πρασίνου
 5. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 6. Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
 7. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και η αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher).

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210- 9942373, στο email: info@euroergasiaki.gr , ενώ μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την φόρμα Επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας https://euroergasiaki.gr/  

 

 

 • Τι είναι το Combo Learning?

 

*To Combo Learning είναι ένα έξυπνο και ευέλικτο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών και Πληροφορικής, με το οποίο αποκτάς, μέσα σε διάστημα τριών μηνών, αναγνωρισμένο δίπλωμα Αγγλικών, επιπέδου Lower ή Proficiency με αναγνώριση ΑΣΕΠ, και πιστοποιητικό εκμάθησης τριών βασικών ενοτήτων πληροφορικής, το οποίο επίσης αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.