Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

By in ,
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ έχει αναλάβει την υλοποίηση ενός ακόμα επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – HACCP» και σε συνεργασία την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (Ο.Α.Ε.) .

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για το οποίο οι εργαζόμενοι επιδοτούνται με 5 ευρώ την ώρα για 120 ώρες παρακολούθησης, δίνει την δυνατότητα βελτίωσης των ήδη υπαρχουσών δεξιοτήτων του κάθε εργαζόμενου, με ταυτόχρονη επίσημη πιστοποίηση της κατάρτισης του, γεγονός που αναβαθμίζει την επιλεξιμότητά του στην αγορά εργασίας και εμπλουτίζει το βιογραφικό του.
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η συμμετοχή, στο σύνολο της χώρας, 900 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων, σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων επιλεγμένων ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης που εκτιμάται πως θα συμβάλουν θετικά στην επαγγελματική τους κινητικότητα και απασχόληση, καθώς και στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Τα θεματικά αντικείμενα του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιηθεί, είναι τα ακόλουθα:
• «Στέλεχος Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας»
• «Εξειδικευμένο στέλεχος διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας προϊόντων- HACCP»
Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ευρωεργασιακή συμμετέχει σε αυτό ,όπως και σε αντίστοιχα προγράμματα, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και υπολογίζονται ως εξής :
• 110 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
• 10 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών θα διενεργούνται εξετάσεις πιστοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας κατά την πρώτη εξέταση οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε δεύτερη εξέταση (επανεξέταση), η οποία θα διενεργείται μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης, χορηγείται πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον ανάδοχο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων.
Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελούμενου στις εξετάσεις, χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων Βεβαίωση Συμμετοχής, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο:
210 9942373. Δε-Πα, ώρες 9.00–17.00.

28,826 Comments