Ευρωεργασιακή, Xenios Polis και Gripen Europe διοργανώνουν τρεις ημερίδες στο Ντουμπάι

By in
Ευρωεργασιακή, Xenios Polis και Gripen Europe διοργανώνουν τρεις ημερίδες στο Ντουμπάι

Ο Όμιλος ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε., η XENIOS POLIS και η GRIPEN EUROPE, διοργάνωσαν με επιτυχία τρεις ημερίδες (7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2023) στο Ντουμπάι, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τίτλο Strive To Be Greater και με θέματα που αφορούν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την πολυεπίπεδη ανάπτυξή τους μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες (digital & gamification tools). Οι εν λόγω τεχνολογίες έχουν αρχίσει ήδη να υλοποιούνται σε χώρες της Ευρώπης με μεγάλες προοπτικές περαιτέρω εφαρμογής τους τόσο στην Ήπειρό μας, όσο στη Μέση Ανατολή και την Ασία, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της οικονομικής ανάπτυξης γενικότερα.

Η χρήση αυτών των ηλεκτρονικών εφαρμογών και εργαλείων, διευκολύνει την καθημερινότητα του κοινωνικού συνόλου σε κάθε χώρα και ταυτόχρονα προσφέρει διεξόδους οικονομικής ανάπτυξης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες θέσεις και ειδικότητες σε όλους τους τομείς ενός νέου εργασιακού φάσματος.

Επίσης, τονώνουν και ενισχύουν την ανάπτυξη των ηγετικών και εξειδικευμένων ικανοτήτων των γυναικών στον τομέα της ιδιωτικής οικονομίας, γεγονός που βοηθά στην πολύπλευρη παρουσία τους σε όλες τις εργασιακές βαθμίδες.

Τη διοργάνωση των ημερίδων υποστηρίζουν: το δίκτυο EU MATCHPOINT, CMP SPORTS SCHOOL , BRIEF CONSULTING και VARIALDA

EUROGASIAKI Group, XENIOS POLIS and GRIPEN EUROPE, are organizing three workshops (7, 8 and 9 December 2023) in Dubai, United Arab Emirates, entitled

“Strive To Be Greater”

with topics related to European Programmes and their multi-level development through modern technologies (digital & gamification tools). These technologies have already started to be implemented in European countries with great potential for further implementation both on our continent and in the Middle East and Asia, for the benefit of society as a whole and economic development in general.

The use of these electronic applications and tools facilitates the everyday life of society in each country and at the same time offers avenues for economic growth and the acquisition of new skills in a rapidly changing labour market, creating opportunities for new positions and specialisations in all sectors of a new labour spectrum.

They also stimulate and enhance the development of women’s leadership and specialised skills in the private sector, which contributes to their versatility at all levels of the workplace.

The organisation of the workshops is supported by: the EU MATCHPOINT network, CMP SPORTS SCHOOL , BRIEF CONSULTING and VARIALDA