Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας Γ' κατηγορίας

By in
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας Γ' κατηγορίας

Η ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα κατάρτισης για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας Γ’ Κατηγορίας, για τους εργοδότες (και εργαζομένους), των οποίων οι επιχειρήσεις είναι ενταγμένες στην συγκεκριμένη κατηγορία επικινδυνότητας και οι οποίες απασχολούν έως πενήντα (50), εργαζομένους.

Η θεματολογία είναι καθορισμένη από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, από το οποίο γίνεται και η επόπτευση του προγράμματος, ενώ στους εκπαιδευομένους χορηγείται, μετά το πέρας της εκπαίδευσης, πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο έχει την σχετική Υπουργική Έγκριση.

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Νομοθετικό Πλαίσιο – Υποχρεώσεις

  2. Εργονομία και θέση εργασίας σε υπολογιστή

  3. Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων

  4. Χημικοί -Φυσικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας

  5. Κίνδυνοι και Προστασία από Τεχνικό Εξοπλισμό και Ηλεκτρικό Ρεύμα

  6. Πτώσεις – Εργασία σε ύψος

  7. Πυροπροστασία