ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

By in ,
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

«Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ»

Η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  των  Συλλόγων  των  Παραγωγών  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  από Φωτοβολταικά  (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ) στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,  Καινοτομία  2014‐2020»,  έχει  αναλάβει  ως  Δικαιούχος  την  υλοποίηση  της Πράξης  «Ολοκληρωμένη  Δράση  Ανάπτυξης  Δεξιοτήτων  Εργαζομένων,  Κατάρτισης  και Πιστοποίησης  στο  Χειρισμό  Εφαρμογών  Αυτοματισμού  Γραφείου  και  στην  Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035152. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ευρωεργασιακή συμμετέχει ενεργά στα αντίστοιχα προγράμματα προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης  των εργαζομένων.

Μέσω  της  υλοποίησης  της  Πράξης  επιδιώκεται  η  συμμετοχή   1273  εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων, σε δράσεις κατάρτισης και  πιστοποίησης  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  επιλεγμένων   ειδικοτήτων  υψηλής  ζήτησης  που  εκτιμάται  πως θα συμβάλουν θετικά στην         επαγγελματική τους κινητικότητα και απασχόληση, καθώς και στην  ενίσχυση των    επαγγελματικών τους ικανοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής τους μέσω διαδικτύου, ΕΔΩ  

Συνοπτικά το πρόγραμμα  περιλαμβάνει:

 • 80 ώρες συνολικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Παροχή πιστοποίησης ή βεβαίωση παρακολούθησης από διαπιστευμένους φορείς.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ μικτά (5 ευρώ την ώρα μικτά).

 

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:

 • Οργάνωση επιχειρήσεων ΑΠΕ
 • Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου

Τα  Προγράμματα  Κατάρτισης  θα  υλοποιηθούν,  τηρουμένων  των  κάθε  φορά  ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αναχαίτιση της πανδημίας COVID ‐ 19, με τις κάτωθι εκπαιδευτικές μεθόδους: 

 • Με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/ διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε‐εκπαίδευσης.
 • Με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε‐εκπαίδευση).
 • Με τη μέθοδο της συμβατικής κατάρτισης στην τάξη (face to face).

 

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, 768 ωφελούμενοι.
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, 226 ωφελούμενοι.
 • Αττική, 195 ωφελούμενοι.
 • Νότιο Αιγαίο, 35 ωφελούμενοι.
 • Στερεά Ελλάδα, 49 ωφελούμενοι.

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων λήγει στις 14/01/2022 (ώρα 23:59).

 

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα.