ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ

By in
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», εξέδωσε την 2η πρόσκληση για την υλοποίηση της επιδοτούμενης Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στον Κλάδο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων» με κωδικό ΟΠΣ 5003068. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 19/04/2021 και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στην φόρμα ενδιαφέροντος της ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε.

 Όροι υλοποίησης Κατάρτισης και Πιστοποίησης

 

  1. Τα προγράμματα έχουν διάρκεια εκατό είκοσι (120) ώρες , οι οποίες δομούνται ως εξής:

Α) Με σύγχρονη τηλεκατάρτιση είκοσι οχτώ (28) ώρες και

Β) Με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση εξ αποστάσεως ενενήντα δύο (92) ώρες

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

  1. «Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων»
  2. «Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου τροφίμων»

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν.

Δείτε αναλυτικά την 2η Πρόσκληση στο παρακάτω αρχείο:

20210331_PROSKLHSH_2

Contact Us
*