ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Ανέργων

Η Ευρωεργασιακή Α.Ε. παρέχει σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές ανάπτυξης σε ανέργους και εργαζομένους. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης έχουν στόχo:

  •  να οδηγήσουν στην επιλογή κατάλληλου προγράμματος σπουδών
  • να διευκολύνουν την προσπάθεια ένταξης στην αγορά εργασίας
  • να βελτιώσουν τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασιακή ανέλιξη.

Υπηρεσίες:

Διάγνωση αναγκών

Η διερεύνηση αναγκών είναι μια διαδικασία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, με τελικό στόχο τον εντοπισμό των αναγκών των ατόμων. Πρόθεση είναι ο εντοπισμός περιοχών, στις οποίες παρουσιάζεται έλλειμμα ή ασυμφωνία.
Πρόκειται για μια διαδικασία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβληματισμού και αναζήτησης, η οποία επιδιώκει στην κινητοποίηση των ίδιων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να προσδιορίσουν με επίγνωση τις πραγματικές ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους.
Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται ενέργειες και διαδικασίες, με στόχο τη συγκρότηση του ατομικού  τους προφίλ και την ομαδοποίησή τους για περαιτέρω εφαρμογή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται και η διερεύνηση των προσδοκιών και της προσωπικότητας των ενδιαφερομένων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η Ευρωεργασιακή επιδιώκει να κατευθύνει κάθε εκπαιδευόμενο στην επιλογή ενός κατάλληλου τομέα σπουδών, με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες του. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί:

  • Ενέργειες προσέγγισης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης ατόμων της εκάστοτε ομάδας – στόχου
  • Εξατομικευμένη προσέγγιση για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών, ικανοτήτων, κλίσεων, ενδιαφερόντων και εμπειριών των συμμετεχόντων.
  • Ενέργειες ανάπτυξης  κοινωνικών δεξιοτήτων 

Προώθηση στην αγορά εργασίας

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνονται ενέργειες για την προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας. 
Στην Ευρωεργασιακή λειτουργεί Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση, το οποίο στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και διαθέτει πρότυπα εργαλεία συμβουλευτικής.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο, περιλαμβάνουν:

  • Προετοιμασία των ανέργων για ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας
  • Παρακολούθηση και υποστήριξη μετά το πέρας της εκπαίδευσης
  • Συνεργασία με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις για την παροχή ευκαιριών απασχόλησης

Επικοινωνηστε μαζι μασ!

Contact Us
*