ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 30 ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ

SERVICE OVERVIEW

Υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ» στο πλαίσιο της πράξης: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» από το Υπουργείο Εργασίας. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής). Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ευρωεργασιακή συμμετέχει στα αντίστοιχα προγράμματα ( training voucher) ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:
 • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
 • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
 • πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
Ο ωφελούμενος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες κατάρτισης πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (6 ώρες/ημέρα) και το ποσό το οποίο θα εισπράξει είναι 2.800 ευρώ: επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 2.000,00 Ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και επίδομα πρακτικής άσκησης 800,00 Ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα). Η επιτυχία του Ωφελούμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι απαραίτητη για τη συνέχισή αυτού στην πρακτική άσκηση. Χωρίς την απόκτηση πιστοποίησης ο Ωφελούμενος δεν δύναται να συμμετέχει στην πρακτική άσκηση ούτε στη συμβουλευτική. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης μέσω εξειδικευμένων στελεχών/Συμβούλων και περιλαμβάνουν δύο (2) ατομικές συνεδρίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν: 1.    Μετά τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης η οποία θα εστιάσει στην προετοιμασία των ωφελούμενων για την ομαλή ένταξή τους στην πρακτική άσκηση. 2.    Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης η οποία θα εστιάσει στην προετοιμασία του ωφελούμενου για την επερχόμενη είσοδό του στην αγορά εργασίας. Η πρακτική άσκηση – on the job training των ωφελούμενων σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης της επιλογής τους, θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, ξεκινά μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης. Στο διάστημα αυτό οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν ήδη συμμετάσχει στις εξετάσεις ή /και επανεξετάσεις πιστοποίησης, να έχουν επιτύχει σε αυτές και να έχουν κάνει την πρώτη (1η) ατομική συνεδρία. Η ημερήσια πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας της εταιρείας. Δεν επιτρέπεται πρακτική άσκηση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες. Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης, είναι έξι (6) ώρες συνεχούς ωραρίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Μετά τη δημοσίευση του οριστικού Μητρώου ωφελουμένων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιταγή κατάρτισης (training voucher)και να υποβάλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά στο ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ, Ηρώων Πολυτεχνείου 40, Ηλιούπολη, ώρες 10.00–15.00, υπεύθυνη κα Μαρία Μαστοράκη. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
 • Αντίγραφο δελτίου Ταυτότητας,
  • Βεβαίωση ανεργίας,
   • Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
    • Αντίγραφο Πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (τουλάχιστον καλή γνώση).
     • Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής».
     Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση (θεωρία, συμβουλευτική, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση) έως την ολοκλήρωσή της πρακτικής άσκησης και της συμβουλευτικής. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210 9942373. Δε-Πα, ώρες 9.00–17.00, υπεύθυνη κα Μαρία Μαστοράκη.

Επικοινωνηστε μαζι μασ!

Contact Us
*