Εξειδικευμενο Στελεχος Χρηματοοικονομικων, Πληροφοριακων και Διασυνοριακων Διαδικασιων Διεθνους Εμποριου

Εξειδικευμενο Στελεχος Χρηματοοικονομικων, Πληροφοριακων και Διασυνοριακων Διαδικασιων Διεθνους Εμποριου

SERVICE OVERVIEW

Ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για το οποίο οι εργαζόμενοι επιδοτούνται με 5 ευρώ την ώρα για 120 ώρες παρακολούθησης, δίνει την δυνατότητα βελτίωσης των ήδη υπαρχουσών δεξιοτήτων του κάθε εργαζόμενου, με ταυτόχρονη επίσημη πιστοποίηση  της κατάρτισης του, γεγονός που αναβαθμίζει την επιλεξιμότητά του στην αγορά εργασίας και εμπλουτίζει το βιογραφικό του.

                                              ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα αφορά την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης «Εξειδικευμένων Στελεχών Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ισοδύναμο πρότυπο, σε όλη την έκταση της Ελληνικής Επικράτειας, για 865 συνολικά ωφελούμενους εργαζόμενους επιχειρήσεων της χώρας, που αναπτύσσουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα και εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας.

 

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού επί των χρηματοοικονομικών, πληροφοριακών και διασυνοριακών διαδικασιών διεθνούς εμπορίου, στις οποίες παρουσιάζεται σημαντικό έλλειμμα πληροφόρησης και εξειδίκευσης σε στελέχη εξωστρεφών επιχειρήσεων.

 

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ευρωεργασιακή συμμετέχει στα αντίστοιχα προγράμματα προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης  εργαζομένων  του ιδιωτικού τομέα με τη μέθοδο της μικτής (blended) κατάρτισης (ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, σύγχρονη τηλεκατάρτιση και συμβατική κατάρτιση)

 

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών οι οποίες υλοποιούνται ως εξής:

– 10 ώρες με συμβατική κατάρτιση

– 30 ώρες με σύγχρονη τηλεκατάρτιση και

– 80 ώρες εξ αποστάσεως με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

 

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης  γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι εξετάσεις πιστοποίησης (εξέταση και επανεξέταση) διενεργούνται εντός ενός μηνός από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης (εφόσον η αίτηση δεν είχε αποσταλεί σε έντυπη μορφή και υπογεγραμμένη) και θα φέρει απαραίτητα τα ακόλουθα:

  • Μία πρόσφατη φωτογραφία
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών, σε περίπτωση τίτλου εξωτερικού αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αντίγραφο τελευταίας Μισθοδοσίας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο απ’ όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του εργαζομένου, που πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφιοι/ες
  • Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (όπου αναγράφονται το ΑΜΑ και το ΑΜΚΑ του υποψήφιου ωφελούμενου)
  • Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου ωφελούμενου
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)
  • Αποδεικτικά παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
  • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο:
210 9942373. Δε-Πα, ώρες 9.00–17.00.

Επικοινωνηστε μαζι μασ!

Contact Us
*