ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

SERVICE OVERVIEW

Με τη συγκεκριμένη δράση ενισχύεται ο κάθε εργαζόμενος προκειμένου να αναπτύξει επιπλέον δεξιότητες στον τομέα του κλάδου της Αγροδιατροφής και των Δομικών Υλικών. Η ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ συμμετέχει στην υλοποίηση δύο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης 817 εργαζομένων από όλες τις περιφέρειες της χώρας, που εργάζονται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις ή σε δυνητικές επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής και του κλάδου των Δομικών Υλικών.

Οι τίτλοι των προγραμμάτων

  • «Στέλεχος ανάπτυξης εξαγωγικών μονάδων στον τομέα Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων» και
  • «Στέλεχος ανάπτυξης εξαγωγικών μονάδων στον τομέα Υλικών – Κατασκευών»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕΒΕ

Προϋποθέσεις    συμμετοχής    –    Απαιτούμενα κριτήρια:

  1. Να είναι εργαζόμενος στον Ιδιωτικό  τομέα  της  Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
  2. Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Λυκειακής εκπαίδευσης
  3. Να είναι πάνω από 18 ετών

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα. Επίσης, η υλοποίηση της κατάρτισης θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα (ΣΕΒΕ) κατόπιν δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος.

Στόχος, μέσα από τα παραπάνω προγράμματα είναι η απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων κλάδων στο πεδίο των εξαγωγών. Μέσα από την κατάρτιση αυτή οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προσδώσουν προστιθέμενη αξία σε επίπεδο κλάδου και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά του, αυξάνοντας περαιτέρω την προοπτική της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, ενώ παράλληλα θα οδηγηθούν και οι περισσότερες επιχειρήσεις στο να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

Οι συμμετέχοντες στα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ευρωεργασιακή συμμετέχει στα αντίστοιχα προγράμματα προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης  εργαζομένων  του ιδιωτικού τομέα με τη μέθοδο της μικτής (blended) κατάρτισης (ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, σύγχρονη τηλεκατάρτιση και συμβατική κατάρτιση)

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ και ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

– Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα,
  493 ωφελούμενοι.
– Δυτική Μακεδονία, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, 144 ωφελούμενοι.

– Αττική, 125 ωφελούμενοι.

– Στερεά Ελλάδα, 33 ωφελούμενοι.

– Νότιο Αιγαίο, 22 ωφελούμενοι.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών οι οποίες υλοποιούνται ως εξής:

– 10 ώρες με συμβατική κατάρτιση

– 24 ώρες με σύγχρονη τηλεκατάρτιση και

– 86 ώρες εξ αποστάσεως με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης  γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι εξετάσεις πιστοποίησης (εξέταση και επανεξέταση) διενεργούνται εντός ενός μηνός από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο:
210 9942373. Δε-Πα, ώρες 9.00–17.00

Επικοινωνηστε μαζι μασ!

Contact Us
*