Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Προπαρασκευαστικό σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, κατάλληλο για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ

Διάρκεια Σεμιναρίου: 110 διδακτικές ώρες
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων.

Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας

Για την λήψη πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικού Ασφαλείας» παρέχεται η προβλεπόμενη εκπαίδευση των 105 ωρών σε πρωινά / απογευματινά τμήματα που διεκπεραιώνεται εντός 5 εβδομάδων συνολικά. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι διευρυμένο αλλά ακολουθεί και την προκαθορισμένη και εγκεκριμένη ύλη που έχει ορίσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (ΚΕΜΕΑ).
Η διδασκαλία διενεργείται από εισηγητές Πιστοποιημένους με πολυετή εμπειρία, υψηλής επιστημονικής στάθμης και αναγνώρισης στο χώρο Υπηρεσιών Παροχής Ασφαλείας.

Πρόγραμμα Πληροφορικής

Το ΚΕΚ Ευρωεργασιακή, διοργανώνει πρόγραμμα βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής με πιστοποίηση (UNICERT PRIMARY) αναγνωρισμένη από τον Α.Σ.Ε.Π. με E-learning.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ΕΦΕΤ

Προγράμματα Επιμόρφωσης «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.
Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση των τροφίμων ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ΩΦΕΙΛΟΥΝ να καταρτίσουν όλο το προσωπικό τους στις &lquot;Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων&rquot;.