Κώδικας πρακτικής. Ρόλοι - πρακτικές - συμπεριφορές στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της υγείας

 1. Ιστορική εξέλιξη της εφαρμογής των Η/Υ στον τομέα της υγείας
 2. Η/Υ & ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα στο χώρο της υγείας
 3. Αλλαγές που επέβαλλε η χρήση πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της υγείας
 4. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
 5. Οριζόντιες Δεξιότητες

Υπόδειγμα διοικητικής & λειτουργικής ικανότητας των νοσοκομείων (management υπηρεσιών υγείας) - η τεχνολογία ως μέσο διαχείρισης εργασιακού χρόνου στις υπηρεσίες υγείας (time management)

 1. Εισαγωγή - στόχοι & μεθοδολογία ανάπτυξης. Λειτουργική & διοικητική ικανότητα νοσοκομείου
 2. Αξιολόγηση της διοικητικής & λειτουργικής ικανότητας βάσει δεικτών
 3. Μεθοδολογίες διαχείρισης του χρόνου στις υπηρεσιες υγείας
 4. Οριζόντιες Δεξιότητες

Διαχείριση νοσοκομειακών κλινών

 1. Βελτιστοποίηση στη διαχείριση νοσοκομειακών κλινών - βασικές έννοιες
 2. Δείκτες αξιολόγησης
 3. Εργαλεία βελτιστοποίησης νοσοκομειακών κλινών
 4. Παρουσίαση υποθέσεων
 5. Case study
 6. Πρότυπα λογισμικά στη διαχείριση νοσοκομειακών κλινών
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

Εισαγωγή στη λογιστική των υπηρεσιών υγείας και κλαδικό λογιστικό σχέδιο

 1. Εισαγωγή - βασικές αρχές λογιστικής
 2. Διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών
 3. Λειτουργία & συνδεσμολογία των λογαριασμών της γενικής λογιστικής
 4. Οριζόντιες Δεξιότητες

Διοικητικά ιατρικά πληροφοριακά συστήματα υγείας

 1. Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα υγείας
 2. Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος
 3. Μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων υγείας
 4. Συστήματα ψηφιακής αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων
 5. Συστήματα ταξινόμησης και κωδικοποίησης
 6. Ασφάλεια ιατρικών δεδομένων
 7. Συστήματα λήψης απόφασης
 8. Μετάδοση δεδομένων - διαχείριση ιατρικού φακέλου
 9. Οριζόντιες Δεξιότητες

Διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας

 1. Εισαγωγή της ποιότητας στην υγεία
 2. Στρατηγική εφαρμογής της συνεχούς βελτίωσης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Διαχείριση αλλαγής
 3. Αξιολόγηση & μέτρηση της ποιότητας
 4. Ηγεσία σε περιβάλλον ολικής ποιότητας
 5. Συστήματα ποιότητας
 6. Οριζόντιες Δεξιότητες

Χρήση μεθόδων marketing για βελτίωση επικοινωνιακής πολιτικής νοσοκομείων

 1. Εισαγωγή στο marketing
 2. Εργαλεία του marketing
 3. Ο καταναλωτής των υπηρεσιών
 4. Το marketing των υπηρεσιών
 5. Επικοινωνία & προβολή
 6. Οριζόντιες Δεξιότητες

Κλινική διαχείριση προβλημάτων - λήψη κλινικών αποφάσεων με βάση τεκμηριωμένες ενδείξεις

 1. Εισαγωγή στην ανάληψη κλινικής απόφασης με βάση τις ενδείξεις (EBM) & στην αναγκαιότητα της στην καθημερινή πρακτική
 2. Η διαμόρφωση των κλινικών ερωτημάτων στην καθημερινή (EBM) πρακτικη
 3. Η συστηματική αναζήτηση της βιβλιογραφίας στην (EBM) πρακτικη
 4. Η αποτίμηση της ποιότητας της βιβλιογραφίας
 5. Κατευθυντήριες οδηγίες με βάση τις ενδείξεις στη διαχείριση κλινικών προβλημάτων
 6. Η εφαρμογή της (EBM) πρακτικης στο κλινικό περιβάλλον
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

Χρήση ηλεκτρονικού φακέλου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

 1. Αρχές ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή
 2. Κωδικοποιήσεις & ταξινομήσεις
 3. Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
 4. Οριζόντιες Δεξιότητες

Διαχείριση υποθέσεων ασθενών μέσω τεχνολογιών CRM (Customer Relationship Management)

 1. Marketing Management. Επιλεκτική Ανάλυση Εννοιών
 2. Customer Relationship Management
 3. Φιλοσοφία Ανάπτυξης CRM σε οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 4. Πελατοκεντρική Οργάνωση
 5. Οργάνωση Συνεντεύξεων με πελάτες Υπηρεσιών Υγείας - Εφαρμογή του CRM για την Υποστήριξη του Revenue Model
 6. Διατήρηση των Καλών Πελατών ή Επανάκτηση Απολεσθέντων Πελατών - Άμεσα Αποτελέσματα. Πώς θα σας Επιλέγουν οι Πολίτες για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας
 7. Τα πλεονεκτήματα μίας Διαφορετικής Φιλοσοφίας Προσέγγισης & Διαδικασίας Επηρεασμού της Σχέσης με τους Πελάτες σε όλο το Φάσμα του Relationship Cycle που θα Αφορά Υποθέσεις Αντιμετώπισης Πελατών - Ασθενών και Χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Υγείας
 8. Οριζόντιες Δεξιότητες

Εξυπηρέτηση και επικοινωνία ασθενών και συγγενικών προσώπων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας

 1. Τεχνικές κατανόησης των αιτιών που προκαλούν τους ασθενείς να είναι δύσκολοι στην επικοινωνία
 2. Τεχνικές αλλαγής της ψυχολογίας του ασθενή από την κατάσταση "Διαμαρτυρίας" στην κατάσταση "Επίλυσης του προβλήματος"
 3. Η γλώσσα του σώματος
 4. Πως να αντιλαμβάνεστε αυτό που δεν λέγεται αλλά υπονοείται από ένα άνθρωπο που βρίσκεται σε προβληματική κατάσταση / αρχές ψυχολογίας
 5. Ειδικές τεχνικές που βοηθούν στη διατήρηση της ψυχραιμίας παρόλο που δεχόσαστε φραστική επίθεση. Πως να χρησιμοποιείτε θετικές εκφράσεις ώστε να ωθήσετε δύσκολους ανθρώπους σε μια περισσότερο παραγωγική κουβέντα
 6. Τρόποι για να πείτε "όχι" χωρίς να προκαλείτε τους συνεργάτες ή τους ασθενείς σας
 7. Αποτελεσματική Επικοινωνία. Τρόποι για να αποφύγετε την ψυχολογική ένταση και το άγχος
 8. Πως να επαναφέρετε την εμπιστοσύνη του προσωπικού με τον ασθενή μετά από μια σύγκρουση
 9. Διαπραγμάτευση Καλύτερων συμφωνιών και επίλυση διαφωνίών με ευκολία.
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες