Τεχνικός κατασκευής εφαρμογών ηλιακής ενέργειας

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή στις Κατασκευές Ηλιακής Ενέργειας
 2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 3. Ηλιακή Ενέργεια
 4. Ηλεκτρική κίνηση
 5. Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 6. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 7. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 8. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 9. Σχεδιασμός, Νομοθεσία και Κανονισμοί Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνίτης κατασκευής εφαρμογών αιολικής ενέργειας

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή στις Κατασκευές Αιολικής Ενέργειας
 2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 3. Αιολική Ενέργεια
 4. Ηλεκτρική κίνηση
 5. Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 6. Εγκατάσταση Αιολικών Συστημάτων
 7. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 8. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 9. Σχεδιασμός, Νομοθεσία και Κανονισμοί Εγκατάστασης Αιολικών Συστημάτων
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνίτης κατασκευής συστημάτων νέας τεχνολογίας (πλωτές εγκαταστάσεις αφαλάτωσης κ.α.)

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή στις Κατασκευές Συστημάτων Νέας Τεχνολογίας
 2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 3. Εγκαταστάσεις Αφαλάτωσης
 4. Νέες Τεχνολογίες Θέρμανσης
 5. Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 6. Εγκατάσταση Αιολικών Συστημάτων
 7. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 8. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 9. Συνδυασμός των συστημάτων με ΑΠΕ
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Τεχνικοί Μηχανημάτων Επεξεργασίας & Ανακύκλωσης Απορριμμάτων

 1. Βασικές Αρχές - Εισαγωγή Μηχανήματα
 2. Μηχανές Ανακύκλωσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων
 3. Στοιχεία Μηχανών
 4. Ηλεκτρικοί Κινητήρες
 5. Ηλεκτρολογία
 6. Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
 7. Μεταλλικά Υλικά
 8. Μηχανουργικές Εφαρμογές
 9. Τεχνική Συντηρήσεων
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες

Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 1. Φωτοβολταϊκό κελί και φωτοβολταϊκές διατάξεις
 2. Αρχή λειτουργίας φωτοβολταϊκού κελιού και φωτοβολταϊκής συστοιχίας
 3. Σχεδίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων, υπολογισμός φορτίων, υπολογισμός διαστάσεων φωτοβολταϊκής συστοιχίας
 4. Γεννήτριες και συσσωρευτές βασιζόμενα στην τροφοδοσία από φωτοβολταϊκά συστήματα
 5. Εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων
 6. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και τροφοδοσία. Συντήρηση επισκευές και αναβαθμίσεις συστημάτων
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

Εγκατάσταση Φ/Β σε οροφές και στέγες κτιριακών εγκαταστάσεων

 1. Φωτοβολταϊκό κελί και φωτοβολταϊκές διατάξεις
 2. Αρχή λειτουργίας φωτοβολταϊκού κελιού και φωτοβολταϊκής συστοιχίας
 3. Σχεδίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων, υπολογισμός φορτίων, υπολογισμός διαστάσεων φωτοβολταϊκής συστοιχίας
 4. Γεννήτριες και συσσωρευτές βασιζόμενα στην τροφοδοσία από φωτοβολταϊκά συστήματα
 5. Εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων
 6. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και τροφοδοσία. Συντήρηση επισκευές και αναβαθμίσεις συστημάτων
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

Project management έργων ΑΠΕ –πωλήσεις Μεγάλων Project ΑΠΕ

 1. Βασικοί Ορισμοί Έργα & Διαχείριση Έργων: Περιβάλλον και Εμπλεκόμενοι. Στόχοι Και Παράμετροι Έργων. Προγράμματα και Χαρτοφυλάκια. Μια γενική μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων. Οι ιδιαιτερότητες των Φωτοβολταϊκών Έργων. Παράγοντες Επιτυχίας Φωτοβολταϊκών Έργων.
 2. Το Περιεχόμενο των Έργων: Συλλογή, Καταγραφή και Διαχείριση Απαιτήσεων. Θέτοντας αποτελεσματικούς (S.M.A.R.T.) στόχους. Προϋποθέσεις, Περιορισμοί, Παραδοχές. Ενδιάμεσα και Τελικά Παραδοτέα. Η Μέθοδος Work Breakdown Structure (WBS).
 3. Χρονοδιαγράμματα: Δραστηριότητες, Ορόσημα και οι σχέσεις μεταξύ τους. Χρονοδιαγράμματα Έργων (Gantt, Δικτύου). Οι μέθοδοι CPM, και PERT. Η Κρίσιμη Διαδρομή και η Σημασία της. Παρακολούθηση, Ενημέρωση και Επιτάχυνση.
 4. Πόροι και Κόστος του Έργου: Οι κατηγορίες των Πόρων του Έργου. Ανάθεση και Εξομάλυνση Πόρων (Leveling). Τύποι & Τεχνικές Εκτίμησης Κόστους Έργου. Κέντρα Κόστους και Δομή Ανάλυσης Κόστους. Γραμμή Αναφοράς Κόστους (Cost Baseline). Παρακολούθηση Κόστους και Προόδου Έργου.
 5. Διαχείριση Ποιότητας Έργου: Ορισμός, Βασικές Έννοιες και Κόστος Ποιότητας. Διασφάλιση, Έλεγχος και Βελτίωση Ποιότητας. Βασικά Εργαλεία Διαχείρισης Ποιότητας. Σχέδιο Ποιότητας Φωτοβολταϊκών Έργων.
 6. Διαχείριση Κινδύνων Έργου: Ορισμός και Βασικές Έννοιες. Σχεδιασμός Διαχείρισης Κινδύνων Φωτοβολταϊκού Έργου. Δομή Ανάλυσης Κινδύνων. Κλίμακες Επίπτωσης. Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση. Τα εργαλεία. Παρακολούθηση Και Αντιμετώπιση Ευκαιριών και Απειλών Φωτοβολταϊκών Έργων.
 7. Παρακολούθηση Έργου, Διαχείριση Αλλαγών, Ολοκλήρωση Έργου: Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Δοκιμές… Αναφορές / Εκθέσεις Έργου. Dashboards. Παρακολούθηση και Διαχείριση Αλλαγών. Τεκμηρίωση και Προετοιμασία Παράδοσης. Προσωρινή / Οριστική Παραλαβή. Περίοδος Εγγύησης. Ιστορική Βάση Δεδομένων Έργου. Lessons Learned!
 8. Οριζόντιες Δεξιότητες

Ενεργειακές Μελέτες και Επιθεωρήσεις

 1. Εισαγωγή στον ΚΕΝΑΚ
 2. Μέθοδοι εισαγωγής κελύφους από άλλα προγράμματα (Autocad, Archicad, Cadware κλπ)
 3. Διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ
 4. Οριζόντιες Δεξιότητες

Green Energy Lab

 1. Βιοκαύσιμα απο βιολογικές πρώτες ύλες - η χρήση στερεών καυσίμων (pellets) σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης
 2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ηλιακούς ιχνηλάτες (solar trackers)
 3. Ηλεκτρολογικά κυκλώματα φ/β συστημάτων
 4. Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας
 5. Οριζόντιες Δεξιότητες

Πωλήσεις Μεγάλων Project ΑΠΕ

 1. Βασικοί Ορισμοί Έργα & Διαχείριση Έργων: Περιβάλλον και Εμπλεκόμενοι. Στόχοι Και Παράμετροι Έργων. Προγράμματα και Χαρτοφυλάκια. Μια γενική μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων. Οι ιδιαιτερότητες των Φωτοβολταϊκών Έργων. Παράγοντες Επιτυχίας Φωτοβολταϊκών Έργων
 2. Το Περιεχόμενο των Έργων: Συλλογή, Καταγραφή και Διαχείριση Απαιτήσεων. Θέτοντας αποτελεσματικούς (S.M.A.R.T.) στόχους. Προϋποθέσεις, Περιορισμοί, Παραδοχές. Ενδιάμεσα και Τελικά Παραδοτέα. Η Μέθοδος Work Breakdown Structure (WBS).
 3. Χρονοδιαγράμματα: Δραστηριότητες, Ορόσημα και οι σχέσεις μεταξύ τους. Χρονοδιαγράμματα Έργων (Gantt, Δικτύου). Οι μέθοδοι CPM, και PERT. Η Κρίσιμη Διαδρομή και η Σημασία της. Παρακολούθηση, Ενημέρωση και Επιτάχυνση.
 4. Πόροι και Κόστος του Έργου: Οι κατηγορίες των Πόρων του Έργου. Ανάθεση και Εξομάλυνση Πόρων (Leveling). Τύποι & Τεχνικές Εκτίμησης Κόστους Έργου. Κέντρα Κόστους και Δομή Ανάλυσης Κόστους. Γραμμή Αναφοράς Κόστους (Cost Baseline). Παρακολούθηση Κόστους και Προόδου Έργου.
 5. Διαχείριση Ποιότητας Έργου: Ορισμός, Βασικές Έννοιες και Κόστος Ποιότητας. Διασφάλιση, Έλεγχος και Βελτίωση Ποιότητας. Βασικά Εργαλεία Διαχείρισης Ποιότητας. Σχέδιο Ποιότητας Φωτοβολταϊκών Έργων.
 6. Διαχείριση Κινδύνων Έργου: Ορισμός και Βασικές Έννοιες. Σχεδιασμός Διαχείρισης Κινδύνων Φωτοβολταϊκού Έργου. Δομή Ανάλυσης Κινδύνων. Κλίμακες Επίπτωσης. Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση. Τα εργαλεία. Παρακολούθηση Και Αντιμετώπιση Ευκαιριών και Απειλών Φωτοβολταϊκών Έργων.
 7. Παρακολούθηση Έργου, Διαχείριση Αλλαγών, Ολοκλήρωση Έργου: Έλεγχοι, Επιθεωρήσεις, Δοκιμές… Αναφορές / Εκθέσεις Έργου. Dashboards. Παρακολούθηση και Διαχείριση Αλλαγών. Τεκμηρίωση και Προετοιμασία Παράδοσης. Προσωρινή / Οριστική Παραλαβή. Περίοδος Εγγύησης. Ιστορική Βάση Δεδομένων Έργου. Lessons Learned!
 8. Πωλήσεις / Εισαγωγή στην πώληση –Προγραμματισμός πωλήσεων- Εισαγωγή στην ανάλυση των διαπροσωπικών συναλλαγών (transactional Analysis)- πωλήσεις με οπτικά βοηθήματα-
 9. Πωλήσεις / Εισαγωγή στην επικοινωνία/ επικοινωνία με το δυνητικό αγοραστή/ εξυπηρέτηση πελάτη/ χρήση ψυχολογίας στις πωλήσεις / τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών και ικανοποίηση απαιτήσεων πελατών/ τεχνικές διατήρησης πελάτη
 10. Οριζόντιες Δεξιότητες