Σύγχρονο Management τεχνικές και μέθοδοι αποτελεσματικής λειτουργίας

 1. Βασικές Αρχές Σύγχρονης Διοίκησης: Προγραμματισμός, Οργάνωση, Έλεγχος
 2. Καθοδήγηση- coaching και τεχνικές ενδυνάμωσης εργαζομένων
 3. Η αποτελεσματική συμπεριφορά- επικοινωνία και η πειστικότητα
 4. Αξιοποίηση του χρόνου και ανάθεση αρμοδιοτήτων
 5. Ομαδική Συνεργασία και αποφάσεις
 6. Ηγεσία & Διοίκηση Αλλαγών
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

Οικονομικές Γνώσεις για μη οικονομικά στελέχη

 1. Βασικές Αρχές Λογιστικής
 2. Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων & Χρηματοοικονομικών δεικτών
 3. Πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων- Βραχυπρόθεσμη / Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση
 4. Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης – Πιστωτική Πολιτική – Ταμειακός Προγραμματισμός
 5. Προϋπολογισμός, Απολογισμός, Έλεγχος, Κέντρα Κόστους- Τιμολογιακή Πολιτική
 6. Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων / Αποτίμηση Οικονομικών Μονάδων
 7. Cases Studies
 8. Οριζόντιες Δεξιότητες

Βασικές Αρχές Project Management

 1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργου (Project Management)
 2. Ανάλυση Έργου
 3. Ανλάλυση Στόχων Έργου
 4. Διάγραμμα Ανάλυσης Εργασιών
 5. Φάσεις Έργου και Διάγραμμα Δικτύου
 6. Σχεδιασμός Κόστους Έργου
 7. Οργάνωση Έργου / Σύνθεση & Ρόλοι της ομάδας έργου
 8. Διαχείριση Κινδύνων
 9. Παρακολούθηση και Έλεγχος του Έργου
 10. Κανονισμοί έργου και Σύστημα Αναφορών και τεκμηρίωσης
 11. Οριζόντιες Δεξιότητες

Advanced Business Logistics

 1. Εισαγωγή – Δομή Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 2. Forecasting
 3. Διαχείριση Αποθεμάτων
 4. Εφαρμογές τεχνικών διαχείρισης αποθεμάτων
 5. Αποθήκη
 6. Μηχανογραφική οργάνωση
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

Key Account Management

 1. Ρόλος του σύγχρονου key account manager
 2. Γνώσεις του key account manager
 3. Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων
 4. Βασικές αρχές marketing
 5. Προώθηση πωλήσεων
 6. Έρευνα αγοράς- Διαπραγματεύσεις
 7. Χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών
  Ανάλυση στόχων & κερδοφορία λογαριασμού/πελάτη
 8. Εταιρική προσέγγιση στην ανάπτυξη του λογαριασμού πελάτη
 9. Οριζόντιες Δεξιότητες

Διοικητικός Υπάλληλος

 1. Εμπορική Αλληλογραφία καθώς και δημιουργία και διατήρηση αρχείων επιχειρηματικών δεδομένων
 2. Εκμάθηση Microsoft Word, Excel, Access, Windows XP
 3. Εκμάθηση ERP προγράμματος για καταχώρηση πελατολογίου και τιμολογήσεις
 4. Θέματα οικονομικής διαχείρισης και εργασιακών σχέσεων
 5. Αρχειοθέτηση
 6. Εξυπηρέτηση πελατών
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

Αρχές πoλιτισtικής διαχείρισης (cultural management)

 1. Oργάνωση και λειτουργία των πολιτιστικών οργανισμών
 2. Xρηματοδότηση πολιτιστικών οργανισμών, προγραμμάτων, εκδηλώσεων και καλλιτεχνών
 3. Πολιτιστικό Marketing
 4. Πολιτιστικός Τουρισμός
 5. Οριζόντιες Δεξιότητες

Διαχείριση Κινδύνων Έργων - Διαδικασίες & Εργαλεία

 1. Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνου
 2. Αναγνώριση Κινδύνων Έργων
 3. Ποιοτική Ανάλυση
 4. Ποσοτική Ανάλυση
 5. Παρακολούθηση Και Αντιμετώπιση
 6. Οριζόντιες Δεξιότητες

Sales Force Management

 1. Ο ρόλος του Διευθυντή Πωλήσεων
 2. Sales Planning
 3. Κατηγοριοποίηση πελατολογίου πωλητών & αξιολόγησή τους
 4. Καθοδήγηση τμήματος πωλήσεων
 5. Δυναμική ομάδας / χτίσιμο ομάδας
 6. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και παραγωγικότητας
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

Ειδικός φοροτεχνικού γραφείου (2βαθμιας εκπαίδευσης)

 1. Γενική Λογιστική I, II
 2. Δίκαιο (Αστικό, Εργατικό – Ασφαλιστικό, Εμπορικό)
 3. Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
 4. Στατιστική Ι, ΙΙ
 5. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 6. Λογιστική Εταιριών
 7. Λογιστική Κόστους Ι, ΙΙ
 8. Τεχνική Συναλλαγών
 9. Φορολογική Πρακτική
 10. Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές Ι, ΙΙ
 11. Μηχανογραφημένη λογιστική Ι, ΙΙ
 12. Λογιστικές εφαρμογές
 13. Στοιχεία φορολογικού δικαίου – φορολογικής δικονομίας
 14. Μηχανογραφημένη λογιστική - Singular (Εμπορική διαχείριση, Γενική λογιστική, Μισθοδοσία, Έσοδα – έξοδα, Ε. Γ. Λ. Σ. (χρήσιμο για τους Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ), Ανάλυση και Εφαρμογή
 15. Οριζόντιες Δεξιότητες

Λογιστική κόστους – κοστολόγηση αναλυτικής λογιστικής

 1. Βασικές έννοιες κοστολόγησης
 2. Κατά παραγγελία κοστολόγηση
 3. Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής
 4. Συμπαράγωγα
 5. Επιμερισμός κόστους βοηθητικών τμημάτων
 6. Οριακή κοστολόγηση
 7. Αναλυτική λογιστική – ομάδα 9 του Ε. Γ. Λ. Σ.
 8. Πρότυπο κόστος
 9. Οριζόντιες Δεξιότητες

Λογιστική για μη ειδικούς

 1. Παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
 2. Λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων
 3. Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων
 4. Απογραφή και Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
 5. Μισθοδοσία
 6. Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 7. Αποτελέσματα Χρήσης και Πίνακας Διανομής Κερδών
 8. Οριζόντιες Δεξιότητες

Μηχανογραφημένη λογιστική (μηχ/νη λογιστική, φορολογία, μισθοδοσία, Σύστημα ERP)

 1. Γενικη λογιστικη
 2. Εμπορικη διαχειριση
 3. Φορολογια φυσικων & νομικων προσωπων
 4. Μισθοδοσια - εργατικα - ασφαλιστικα
 5. Σύστημα ERP που επιθυμεί η επιχείρηση πρακτικής (Γενικη λογιστικη, Εμπορικη διαχειριση, Μισθοδοσία)
 6. Οριζόντιες Δεξιότητες

Λογιστική - Ίδρυση - Λειτουργία εταιρειών, Οργάνωση Λογιστηρίου, Μηνιαίες & Ετήσιες Υποχρώσεις (μεσαία στελέχη, χωρίς εξειδίκευση σε οικονομικές σπουδές)

 1. Μητρώο
 2. Λειτουργία & οργάνωση λογιστηρίου
 3. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 4. ΕΤΗΣΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  • Φορολογικές
  • ΦΠΑ - VIES - INTRASTAT
  • ΚΒΣ
  • ΦΜΥ
  • ΚΒΣ
  • Συμπλήρωση Ε9
  • Κτηματολόγιο
  • Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
  • Περαιώσεις
  • Υποχρέωση Ισολογισμού
  • Βιβλία Παγίων - Εταίρων
  • Δημιουργία Κοστολογίων κατά τη διάρκεια του έτους
 5. Οριζόντιες Δεξιότητες

Φορολογικές αλλαγές 2012-2013 - οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (μεσαία στελέχη με οικονομικές- λογιστικές σπουδές)

 1. Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014
 2. Φορολογία εισοδήματος μισθωτών - συνταξιούχων
 3. Φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
 4. Κατάργηση ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων. Πως θα προσδιορίζεται από τον φορολογικό έλεγχο το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα όσων έχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας
 5. Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Ποιες δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
 6. Φορολογία λοιπών εισοδημάτων
 7. Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, (Τεκμήρια). Πως θα φορολογούνται όσοι δεν καλύπτουν τις αντικειμενικές δαπάνες και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με το δηλωθέν εισόδημα
 8. Φορολογική διαδικασία
 9. Οριζόντιες Δεξιότητες

Στελέχη Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

 1. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
 2. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 3. Δημόσιες Σχέσεις & Marketing
 4. Project Management
 5. Μεθοδολογία σχεδιασμού Budgeting
 6. Γενική Λογιστική
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
 2. Οικονομικός και Ταμειακός Προγραμματισμός
 3. Μακροχρόνιος οικονομικός προγραμματισμός
 4. Βραχυχρόνιος προγραμματισμός
 5. Μεθοδολογία σχεδιασμού Budgeting
 6. Ταμειακές ροές (CASH –FLOW)
 7. Οριζόντιες Δεξιότητες

Στελέχη Υποστήριξης Επιχειρήσεων

 1. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
 2. Marketing
 3. Γραμματειακή Υποστήριξη
 4. Social Media
 5. Πωλήσεις
 6. Τεχνικές Επικοινωνίας
 7. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
 8. Οριζόντιες Δεξιότητες

Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης

 1. Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
 2. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 3. Δημόσιες Σχέσεις & Marketing
 4. Γενική Λογιστική
 5. Εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής στην επιχείρηση
 6. Project Management
 7. Πρακτική Γραμματείας
 8. Οριζόντιες Δεξιότητες
Για αναλυτικές πληροφορίες και σχέδιο κατάρτισης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.