ΑΣ ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

 • Δήμος Διονύσου
 • Εξέλιξη Δήμου Διονύσου Α.Ε.
 • Αστική Μη Κερδοσκοπική Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα
 • ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμου Μαραθώνα
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού
 • ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 • OPUS A.E. – Σύμβουλοι Διοίκησης και Πληροφορικής, ως Συντονιστής

Η Α.Σ ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ υλοποιεί την πράξη «Σύμπραξη Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στις Βιοκαλλιέργειες», στο πλαίσιο του Ε.Π Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ.

Στόχος της Α.Σ «ΖΕΑ Αττικής» είναι η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον κλάδο των βιοκαλλιεργειών, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών σε καταρτισμένο προσωπικό και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και ποιοτικών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας. Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην ευρύτερη κατάρτιση των ανέργων - συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και την προετοιμασία τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας, είτε μέσω της απασχόλησης τους σε υφιστάμενες βιοκαλλιέργειες, είτε δημιουργώντας τη δική τους αντίστοιχη επιχείρηση. Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων είναι 78 άτομα. Οι βιοκαλλιέργειες αποτελούν ένα δυναμικό κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής, ο οποίος κερδίζει συνεχώς έδαφος σε σχέση με την παραδοσιακή μορφή καλλιέργειας.

Μέσω της εν λόγω παρέμβασης επιδιώκεται οι 78 ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν στο έργο να κατανεμηθούν ως προς την τοποθέτησή τους ως εξής:
αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση: 2 ωφελούμενοι
αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 30 ωφελούμενοι
αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 36 ωφελούμενοι
αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 2 ωφελούμενοι που τελικά θα οδηγηθούν μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων
αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 2 κοινωνικές επιχειρήσεις που θα απασχολούν 5 άτομα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ιδρύθηκε αποκλειστικά για την υλοποίησης της Πράξης «Σύμπραξη Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στις Βιοκαλλιέργειες».

Οι δράσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Α.Σ ΖΕΑ περιλαμβάνουν:

 • Μελέτες
 • Δικτύωση
 • Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης
 • Κατάρτιση / Επιμόρφωση
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στις Ομάδες Στόχου
 • Ενέργειες Δημοσιότητας / Ευαισθητοποίησης

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε ως εταίρος της Α.Σ Ζεα έχει αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων της κατάρτισης αναλυτικά ως εξής:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης Διάρκεια Εκπαιδευτικό Επίδομα
«Βιοκαλλιέργεια» 116 ώρες θεωρίας & πρακτικής € 5 μικτά/ ώρα

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο site της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΖΕΑ