ΑΣ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"

Εταίροι της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

 • ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ (AMKE)
 • UNLIMITED TRUST BUSINESS CONSULTANTS
 • ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 • ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τουρισμός Για Όλους υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση Ανέργων στον Τουριστικό Τομέα Ν. Λασιθίου», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση 80 ωφελούμενων που πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του τριτογενούς τομέα, για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, αλλά και την τοποθέτηση των ωφελουμένων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Ειδικότερα η υλοποίηση της Πράξης αναμένεται να οδηγήσει σε:

 • Τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων (50 ωφελούμενοι) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα
 • Υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων: Σχεδιάζεται η δημιουργία έως 30 επιχειρήσεων, όπου θα απασχοληθούν 30 συνολικά ωφελούμενοι της Πράξης Οι παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης για το σύνολο των ωφελουμένων αφορούν:
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη
 • Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων και επωφελούμενων
 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών / μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας και των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας
 • Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε στο πλαίσιο της εν λόγω παρέμβασης έχει το Συντονισμό της υλοποίησης των δράσεων και επιπρόσθετα έχει αναλάβει την υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ αναλυτικά ως εξής:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης Διάρκεια σε ώρες Εκπαιδευτικό Επίδομα ανά ώρα
«Κατάρτιση σε ποιοτική παροχή υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα-service επισιτιστικών τμημάτων» 150 € 5,00
«Κατάρτιση σε εξειδικευμένες εργασίες οροφοκομίας ξενοδοχείων» 150 € 5,00
«Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας τουριστικής μικρομεσαίας επιχείρησης» 150 € 5,00

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα μπορείτε να επισκεφθείτε το site της Α.Σ Τουρισμός για Όλους.