Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

 • ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)
 • ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ
 • ADVANCED CONSULTANTS ΑΕ
 • ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (με διακριτικό τίτλο OMEGA TECHNOLOGY)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

Το πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού>quo; αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων, η οποία στοχεύει στην ένταξη των ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας και στην ενίσχυση των Νέων Επιστημόνων για την επέκταση της υπάρχουσας επιχείρησής τους ή για την ενδυνάμωση της κύριας δραστηριότητας τους.

Πιο αναλυτικά, απευθύνεται συνολικά σε εβδομήντα οκτώ (78) ωφελούμενους, που κατοικούν στους Δήμους Γαλατσίου ή Φιλοθέης-Ψυχικού, εκ των οποίων οι πενήντα τέσσερεις (54) είναι άνεργοι και οι είκοσι τέσσερεις (24) είναι νέοι επιστήμονες.

Για την ομάδα στόχο των Ανέργων - συνολικά 54 άτομα - προβλέπεται:

 • 20 άτομα να προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις σε προγράμματα, όπως Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης.
 • 14 άτομα να υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων/ επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ II, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απρόβλεπτων κ.ά.).
 • 20 άτομα να κατευθυνθούν στην ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και θα απασχοληθούν σε αυτές (σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις). Για την ομάδα στόχος των Νέων Επιστημόνων – συνολικά 24 άτομα - προβλέπεται:
 • Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν για το έργο, μεταξύ άλλων είναι οι εξής:

 • Δικτύωση: Ενέργειες που θα συμβάλουν στη δικτύωση μεταξύ των φορέων της σύμπραξης με τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στη δικτύωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων με εν δυνάμει απασχολούμενους - ωφελούμενους του παρόντος Σχεδίου Δράσης.
 • Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση: Δράσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση των ωφελουμένων και στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για τους στόχους του σχεδίου δράσης και για τα αναμενόμενα αποτελέσματα του.
 • Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη: Ενέργειες που αφορούν στην συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύσταση ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων. Στο σχεδιασμό των προτεινόμενων ενεργειών εντάσσεται και η επιλογή ωφελουμένων και διάγνωσης αναγκών, η υποστήριξη της πορείας των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους εργοδότες της περιοχής με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού και επέκτασης των επιχειρήσεων τους.
 • Κατάρτιση – Επιμόρφωση: Δράσεις που αφορούν στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για τους ωφελούμενους του σχεδίου

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε ως εταίρος της Α.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ – ΦΙΛΟΘΕΗΣ έχει αναλάβει την ηλοποίηση της Δράσης Κατάρτιση – Επιμόρφωση η οποία περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για τους ωφελούμενους του σχεδίου ως εξής:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης Διάρκεια σε ώρες Θεωρίας & Πρακτικής Εκπαιδευτικό Επίδομα ανά ώρα
Ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 125 5,00 € μεικτά
Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων 125 5,00 € μεικτά
Ίδρυση ΜΜΕ 125 5,00 € μεικτά
Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων και Προώθηση Πωλήσεων με τη χρήση εργαλείων και τεχνικών Social Media Marketing 125 5,00 € μεικτά

Για αναλυτικότερες πληροφορίες και νέα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Α.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ – ΦΙΛΟΘΕΗΣ.