ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
 • ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ (INNOLAND)
 • ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Α.ΕΠ.)
 • OMEGA TECHNOLOGY (Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε)
 • EUROSOSIETY (Μ.Κ.Ο.)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) - «ΕΔΡΑ»
 • ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση Δάφνη-Καισαριανή υλοποιεί την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Δάφνης-Υμηττού και Καισαριανής», η οποία εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι η ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας 66 ανέργων και η επαγγελματική επιχειρηματική υποστήριξη 12 νέων επιστημόνων (για την επέκταση της υπάρχουσας επιχείρησης ή για την ενδυνάμωση της κύριας δραστηριότητας τους), οι οποίοι κατοικούν στους Δήμους Δάφνης-Υμηττού και Καισαριανής.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης είναι:

 • Δέκα (10) άτομα θα προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, σε προγράμματα όπως Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης.
 • Δέκα (10) άτομα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων/ επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ II, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απρόβλεπτων κ.ά)
 • Σαράντα έξι (46) άτομα θα κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ή θα απασχοληθούν σε αυτές (σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).
 • Δώδεκα (12) νέοι επιστήμονες θα υποστηριχθούν για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί.

Για την επίτευξη των στόχων της Πράξης θα υλοποιηθούν μια σειρά από δράσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ωφελουμένων και την προώθηση και επικοινωνία της Πράξης.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των νέων επιστημόνων για την καλύτερη οργάνωση της επιχείρησής τους
 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για τη σύσταση ατομικών και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και την υποστήριξή τους κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας.
 • Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχου
 • Δικτύωση μεταξύ ωφελούμενων, τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών και επιχειρηματιών, Αναπτυξιακών Συμπράξεων κ.ά.
 • Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης.

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο υλοποιούν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε ως εταίρος της Α.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ έχει αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης της Κατάρτισης στα κάτωθι αντικείμενα:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης Διάρκεια Εκπαιδευτικό Επίδομα
Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων για την ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 125 ώρες θεωρίας & πρακτικής € 5 μεικτά/ ώρα
Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχου για την ίδρυση MME 125 ώρες θεωρίας & πρακτικής € 5 μεικτά/ ώρα
Επαγγελματική κατάρτιση Νέων Επιστημόνων και ανέργων: «Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων - χρήση εργαλείων και τεχνικών Social Media Marketing» 125 ώρες θεωρίας & πρακτικής € 5 μεικτά/ ώρα

Για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site της Α.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ