ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

  • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
  • ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
  • ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • B & F ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

H Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων, η οποία στοχεύει στην ένταξη των ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας και στην ενίσχυση των Νέων Επιστημόνων για την επέκταση της υπάρχουσας επιχείρησης ή για την ενδυνάμωση της κύριας δραστηριότητας τους.

ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται συνολικά σε 78 συνολικά ωφελούμενους από τους Δήμους Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων. Πιο συγκεκριμένα αφορά 66 Ανέργους και 12 Νέους Επιστήμονες.

Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που αφορούν στην δικτύωση τόσο μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, των τοπικών παραγωγικών και οικονομικών φορέων, όσο και μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καλών πρακτικών.

Στο σχέδιο δράσης εντάσσονται ενέργειες κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων για την διευκόλυνση της επαγγελματικής τους ενσωμάτωσης στην τοπική αγορά εργασίας, αλλά και επιχειρηματικής συμβουλευτικής για την ενεργοποίηση, ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σε θέματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και την υποστήριξη τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους, μέσα από την πρόσβαση στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και εργαλεία.

Το σχέδιο διέπεται από δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας και αποτελεί μια-δυναμική παρέμβαση για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης. Τέλος, επιδιώκεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων, να στηριχθούν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ανέργων (start-up)) και δίνεται και η δυνατότητα στους Νέους Επιστήμονες της περιοχής να επεκτείνουν ή να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε ως εταίρος της Α.Σ Για την Απασχόληση Αμαρουσίου, Αγ.Παρασκευής και Βριλησσίων έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης της κατάρτισης στα κάτωθι αντικείμενα αναλυτικά ως εξής:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης Διάρκεια σε ώρες Εκπαιδευτικό Επίδομα ανά ώρα
Ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 125 (75 ώρες Θεωρίας +50 ώρες Πρακτικής) € 5,00 μικτά
Ίδρυση Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων 125 (75 ώρες Θεωρίας +50 ώρες Πρακτικής) € 5,00 μικτά
Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων και Προώθηση Πωλήσεων με τη χρήση εργαλείων και τεχνικών Social Media Marketing 125 (75 ώρες Θεωρίας +50 ώρες Πρακτικής) € 5,00 μικτά

Για αναλυτικότερες πληροφορίες και νέα της Σύμπραξης Για την Απασχόληση Αμαρουσίου, Αγ. Παρασκευής και Βριλησσίων, επισκεφθείτε το site της ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.