ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία για την απασχόληση υλοποιεί την πράξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ.

Στρατηγικός στόχος της πράξης είναι η απασχόληση 63 ανέργων (νέων, γυναικών και μακροχρόνια ανέργων), μέσω της κινητοποίησης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης τους. Η απασχόληση στην τοπική αγορά εργασίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, τοποθετήσεων σε θέσεις απασχόλησης και μαθητείας τοπικών ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και μέσω σύστασης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων από τους συμμετέχοντες.

Η Α.Σ «Συνεργασία για την απασχόληση» αποτελείται από τους :
 • ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 • Κ.Ε.Κ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 • INTEGRATION Κ.Ε.Κ. ΑΕ
 • EUROPEAN PROFILES Α.Ε.
 • ΑΘΗΝΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη «Κοινωνική Δράση Ηλιούπολης» είναι οι εξής:
 • Συντονισμός, διαχείριση και Παρακολούθηση της Πράξης
  • Σύσταση Α.Σ. και σχεδιασμός, εξειδίκευση και οριστικοποίηση του προγράμματος εργασίας
  • Συντονισμός και Παρακολούθηση Υλοποίησης της Πράξης
 • Μελέτες
  • Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας
 • Δικτύωση
  • Δικτύωση φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
  • Συνεργασία και δικτύωση της ΑΣ με τοπικούς φορείς / εταίρους
 • Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση
  • Προϊόντα προβολής της Α.Σ / Ενημερωτικά φυλλάδια / Αφίσες
  • Δελτία τύπου - καταχωρήσεις
  • Διαδικτυακός τόπος της πράξης
  • Θεματικά εργαστήρια – Workshops
  • Ημερίδες διάδοσης και δημοσιότητας δράσεων και αποτελεσμάτων
  • Οδηγός καλών πρακτικών
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης
  • Υλοποίηση προγράμματος: Υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης παιδιών (σχολικής και προσχολικής ηλικίας)
  • Υλοποίηση προγράμματος: Συντήρηση χώρων πρασίνου και εγκαταστάσεων
  • Υλοποίηση προγράμματος: Υπηρεσίες προστασίας και φύλαξης εγκαταστάσεων και προσώπων
 • Πληροφόρηση – Ενεργοποίηση - Συμβουλευτική για την απασχόληση
  • Υποδοχή και Επιλογή ωφελουμένων της πράξης
  • Οργάνωση και διεξαγωγή συνεδριών ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής
  • Ενέργειες Προώθησης στην Απασχόληση
  • Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
  • Μentoring, τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση στην επιχειρηματικότητα και στην απασχόληση

To ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης της κατάρτισης σε συνεργασία με το ΚΕΚ Integration αναλυτικά ως εξής:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης Διάρκεια Εκπαιδευτικό Επίδομα
Υλοποίηση προγράμματος: Υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης παιδιών (σχολικής και προσχολικής ηλικίας) 125 ώρες θεωρίας & πρακτικής € 5 μικτά/ ώρα
Υλοποίηση προγράμματος: Συντήρηση χώρων πρασίνου και εγκαταστάσεων 125 ώρες θεωρίας & πρακτικής

Αναλυτικότερες πληροφορίες και νέα για την πορεία της πράξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» της Α.Σ Συνεργασία για την απασχόληση μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Α.Σ.